ด่วน! ซูซูกิแจ้งยุติการดำเนินการผลิตที่โรงงานผลิตรถยนต์ในประเทศไทย

ด่วน! ซูซูกิแจ้งยุติการดำเนินการผลิตที่โรงงานผลิตรถยนต์ในประเทศไทย

       ซูซูกิ มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น มีประกำศถึงกำรตัดสินใจยุติกำรผลิตที่โรงงำนผลิตรถยนต์ของบริษัทในเครือใน ประเทศไทย “บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด” (ซึ่งต่อไปนี้จะถูกเรียกว่ำ "SMT") ภำยในช่วงสิ้นปี พ.ศ. 2568 โดยกำร ตัดสินใจในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกำรทบทวนโครงสร้ำงกำรผลิตของซูซูกิทั่วโลก 

       ตำมที่รัฐบำลไทยได้มีกำรส่งเสริมกำรลงทุนรถยนต์อีโคคำร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ในเวลำดังกล่ำวซูซูกิได้สมัครเข้ำร่วมโครงกำรและ ก่อตั้ง SMT ขึ้น ในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งหลังจำกที่ได้รับกำรอนุมัติจึงได้มีกำรเริ่มด ำเนินกำรผลิตขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมำ โดย สำมำรถผลิตและส่งออกได้มำกถึง 60,000 คันต่อปี ทั้งนี้ด้วยกำรส่งเสริมควำมเป็นกลำงทำงคำร์บอนและกำรใช้ยำนยนต์ พลังงำนไฟฟ้ำของทั่วโลก ซูซูกิได้มีกำรพิจำรณำเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตในระดับโลก จึงได้ตัดสินใจยุติกำรด ำเนินกำรของ โรงงำน SMT ภำยในช่วงสิ้นปี พ.ศ. 2568 นี้ 

       แม้จะมีกำรยุติกำรด ำเนินกำรของโรงงำนในประเทศไทย แต่ SMT จะยังคงมุ่งมั่นที่จะด ำเนินธุรกิจในกำรจ ำหน่ำยและให้บริกำร หลังกำรขำย เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำชำวไทยต่อไป ซึ่งจะมีกำรปรับแผนธุรกิจเป็นกำรน ำเข้ำรถยนต์จำกโรงงำนใน ภูมิภำคแถบอำเซียน รวมถึงประเทศญี่ปุ่ นและประเทศอินเดีย 

        นอกจำกนี้เพื่อเป็นกำรสนับสนุนและให้สอดคล้องในกำรบรรลุเป้ำหมำยควำมเป็นกลำงทำงคำร์บอนตำมนโยบำยของภำครัฐ  บริษัทฯ จะมีกำรแนะน ำรถยนต์ไฟฟ้ำรุ่นต่ำงๆ รวมถึง HEVs เข้ำสู่ตลำดในอนำคตด้วยเช่นกัน

Tags :

view